8th FDEPS workshop STAFF LIST


Secretariat
Yukiko YAMADA, Ko-ichiro SUGIYAMA, Youhei SASAKI
Network
Ko-ichiro SUGIYAMA, Yasuhiro MORIKAWA, Taichi KITAMORI
Camera, Streaming, Web
Yasuhiro MORIKAWA, Takahisa OHISHI, Takashi FUKUI, Satoshi ISHII, Tomoko IWAHORI, Masaya KATO, Takashi TSUCHIYA, Tsubasa YUMURA, Soga SATO
Photograph
Manabu YAMADA, Yukiko YAMADA, Kengo KOMATSU, Chihiro MITSUDA, Takahisa OHISHI, Tomoko IWAHORI
Document search
Yukiko YAMADA, Masaya KATO, Takashi TSUCHIYA, Hiroshi TANIGUCHI

FDEPS staff fdeps-staff(at)gfd-dennou.org
last revised 2006-04-17 by Yasuhiro MORIKAWA